CHI NHÁNH CÔNG TY CÔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI NINH
MST: 5570 597 599 – 001
STK: 1902 717 8886 866 – NH Techcombank Cẩm Phả
SỐ TẢI KHOẢN CÁ NHÂN
Chủ TK: Nguyễn Văn Quảng
STK: 0141 000 789 510 – NH Vietcombank Cẩm Phả
STK: 0500 101 0098 286 – NH Maritimebank QN